این محصول به سبد خرید شما اضافه شد.
 
تعداد درخواستی بیش از ظرفیت محصول است.
0 600,000 تومان 75,000 تومان تا ارسال رایگان
سبد خرید
مبلغ قابل پرداخت
تومان
ثبت سفارش
دارو دراگ داروخــــانه آنــلاین برای همــه

کرم دور چشم میلیتو MILITO

عکس‌های بیشتر
امتیاز دهید!

کرم دور چشم میلیتو MILITO

ساخت

اسپانیا

15 میلی‌لیتر
تعداد محدود، سریع‌تر خرید کنید!
زمان ارسال
ارســــال رایــــگان برای حداقل 600,000 تومان خرید
بازگشــــت کــــالا تا 48 ســـاعـــت


مـــشخصـــات و تـــوضیـــحات

کـرم دور چشـم میلیتـو حـاوی فرمولاسـیونی نوآورانـه اسـت کـه بـا افزایـش تغذیـه و آبرسـانی موجـب بازسـازی سـلول هـای پوسـت اطـراف چشـم شـده از ایجـاد چیـن و چـروک، پـف یـا تیرگـی جلوگیـری مـی کنـد. ایـن کـرم مانـع شـل شـدن و افتادگـی پوسـت دور چشـم شـده و خاصیـت ارتجاعـی آن را افزایـش مـی دهـد.


مواد تشکیل دهنده:

عصـاره جلبـک، پپتیـد، عصـاره هندوانـه، عصـاره سـنتیال آسـیاتیکا، پروتئیـن هـای هیدرولیـز شـده سـویا و برنـج،
ســدیم هیالورونــات و...


روش مصرف:

پـس از پـاک کـردن آرایـش چشـمهایتان روزانـه دوبارصبـح و شـب مقـدار مناسـبی از کـرم را روی پوسـت تمیـز دور
چشـم بمالیـد. سـپس بـا اسـتفاده از نـوک انگشـت بـا حـرکات ضربـه ای مالیـم کـرم را اطـراف چشـم ماسـاژ داده
تـا خـوب جـذب شـود.

ویژگی ها:

  • بازسازی سلول ها
  • از بین برنده چین و چروک
  • جلوگیری از پف و تیرگی
  • مانع شل شدن
  • مانع افتادگی پوست